Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Privacyverklaring - Inleiding

Wij verwerken verschillende soorten gegevens van jou. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens, indien je een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar jou te herleiden zouden kunnen zijn (“persoonsgegevens”). 

 

Contact 

Als je contact met ons wilt opnemen naar aanleiding van deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kun je je richten tot het onderstaand adres: Onetomarket, Lange Viestraat 2b, 3511 BK, Utrecht  info@onetomarket.nl  (+31) 88 120 3 400. Indien je contact opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van ons en we niet of niet volledig kunnen vaststellen wie contact met ons heeft opgenomen, dan kunnen we vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor ons afdoende blijkt. Indien je contact met ons hebt opgenomen met een verzoek, dan zul je zo spoedig mogelijk een bevestiging van jouw verzoek ontvangen. Je ontvangt dan informatie en op welke wijze en of aan jouw verzoek gehoor gegeven kan worden. 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens - Bezoek website

Indien je de website bezoekt dan kunnen servers van ons bepaalde persoonsgegevens vastleggen. Dit wordt gedaan door middel van cookies. In de desbetreffende paragraaf vind je meer informatie over het gebruik van cookies door ons. 

 

Contact

Indien je contact met ons opneemt via de website, per e-mail, telefoon, post of een andere communicatievorm, dan slaan wij de daarbij verstrekte persoonsgegevens op, waaronder jouw voor- en achternaam, geboortedatum, IBAN, verbruiksgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de gewenste aanhef. Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief. Indien je je aanmeldt voor de mailinglijst of nieuwsbrief van ons, dan wordt jouw e-mailadres opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contacten die e-mailberichten kunnen ontvangen van commerciële of promotionele aard met informatie over diensten uit ons aanbod waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Jouw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst indien je daarvoor toestemming hebt gegeven en nadat je diensten hebt afgenomen van ons. Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kun je dit bij ons aangeven. Dat kan door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).

 

Afnemen van diensten 

Voor het afnemen van diensten van ons verstrek je in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de gewenste aanhef. 

 

Doeleinden en grondslagen verwerking 

Onetomarket gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende:  Transactie-uitvoering en –ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het verzorgen van leveringen;  Dienstondersteuning en –verbetering;  Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Wij zijn in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de ACM of de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”);  Administratieve communicatie: bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken;  Informeren over wijzigingen: om je te informeren over wijzigingen in onze prestaties;  De verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende grondslagen:  door jouw verkregen toestemming voor verwerking;  (in)directe relatie tot de overeenkomst tussen ons en jou;  het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;  een belangenafweging tussen jouw belang en de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde; Het verstrekken van persoonsgegevens door jou aan ons gebeurt slechts wanneer je gebruik wenst te maken van de website of andere diensten en activiteiten van ons. Je bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

We kunnen, al dan niet op jouw verzoek, jouw persoonsgegevens verwijderen. We zullen dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. We bewaren persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten. Indien je of de organisatie die je vertegenwoordigd klant of leverancier van ons is, worden jouw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen jou of jouw organisatie en ons bestaat. 

 

Cookies 

We gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze tekstbestanden hebben een vaste levensduur en verdwijnen automatisch aan het eind daarvan. Functionele cookies. Zo gebruiken we onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies We plaatsen ook cookies die jouw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt door middel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We staan Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij je aan ons toestemming hebt gegeven. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt jouw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien je daarvoor toestemming geeft, plaatsen we cookies om je gepersonaliseerde advertenties op websites van derden te laten tonen. Deze worden enkel geplaatst na jouw expliciete toestemming. Wij maken gebruik van Facebook en Google Doubleclick cookies voor remarketing doeleinden. Deze cookies houden geen persoonlijke informatie bij. Als je desondanks deze cookies niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.  Tenslotte maken we gebruik van de diensten van het bedrijf Leadinfo, waarmee we kunnen zien vanaf welk domein het bezoek wordt geïnitieerd. Met deze gegevens zijn we in staat om gericht verkoopleads te genereren.

 

Hyperlinks 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor jouw gemak verstrekt. Onetomarket heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Onetomarket niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Onetomarket is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt voorkomen dat jouw browser cookies opslaat door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Graag attendeert Onetomarket jou erop, dat je dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Je kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkom je dat jouw gegevens worden verzameld wanneer je in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat je voorstaande link opnieuw moet gebruiken indien je alle cookies via de instellingen van jouw browser verwijderd. Via de volgende links vindt je informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google:  https://www.google.com/analytics/terms/nl.html  https://policies.google.com/ 

 

Service berichten 

Onetomarket kan je e-mail- of telefoongegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Onetomarket kan je daarvoor per e-mail, SMS en Whatsapp benaderen. Zo we kunnen je onder andere vragen onze diensten te beoordelen of we kunnen je bijvoorbeeld eens per jaar vragen of je gegevens (NAW, verbruik) nog actueel zijn. Zo blijf je op de hoogte en kunnen wij de beste dienstverlening aan je leveren. 

 

Veiligheid en bescherming persoonsgegevens 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Jouw rechten 

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Je dient jouw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Onetomarket zo goed mogelijk in staat is aan jouw verzoek gehoor te geven. Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan jouw intrekking niet aan. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien jouw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, zal jouw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. Voor al je verzoeken kun je gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien je een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terecht indien je een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Onetomarket. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kinderen

Onetomarket gebruikt de website niet bewust om data te verzamelen van of over kinderen onder 16 jaar. Indien ouders of voogden vermoeden dat hun kind ons data heeft verstrekt zonder hun toestemming, dienen zij contact met ons op te nemen op info@onetomarket.nl. Wij zullen deze data dan binnen een redelijke termijn verwijderen.