Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Onetomarket algemene voorwaarden

Version.2021

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Onetomarket goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert, alsmede alle (rechts)handelingen tussen partijen die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
  2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
  3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Onetomarket en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 2. Definities
  1. Onetomarket: Onetomarket BV te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 32080789. 
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Onetomarket een overeenkomst heeft gesloten. 
  3. Schriftelijk: per post, per e-mail en andere vormen van geschreven elektronische communicatie.  
  4. Dienstverlening op afstand: alle vormen van dienstverlening die erin bestaan dat gegevens en/of programmatuur op afstand via het Internet of ander netwerk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld c.q. ten behoeve van Opdrachtgever worden verwerkt. 
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van Onetomarket, alsmede de door Onetomarket opgegeven prijzen, vergoedingen en (leverings)termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag door Opdrachtgever door Onetomarket Schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Onetomarket beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst. 
  3. Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen in de communicatie van Onetomarket binden haar niet. 
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Onetomarket zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever Schriftelijk vastgelegde afspraken.
  2. Alle door de Onetomarket genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Onetomarket bekend waren. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
  3. Overschrijding van de door de Onetomarket opgegeven (leverings)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
 5. Adviesdiensten
  1. Adviesdiensten hebben veelal (geheel of gedeeltelijk) betrekking op situaties die afhankelijk zijn van c.q. beïnvloed worden door derde partijen (zoals exploitanten van zoekmachines, externe hosting partijen, etc.) of andere externe omstandigheden. Onetomarket kan, mede om die reden, niet garanderen dat het opvolgen van door haar gegeven adviezen altijd zal leiden tot het gewenste/beoogde resultaat. Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Onetomarket afgegeven advies is steeds voor risico van Opdrachtgever.
  2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Onetomarket is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Onetomarket en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Onetomarket. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Onetomarket niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 6. Dienstverlening op afstand
  1. Onetomarket kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van Dienstverlening op afstand. Onetomarket is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever (een bepaalde versie van) programmatuur of een bepaalde dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 
  2. Onetomarket is gerechtigd de Dienstverlening op afstand tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Onetomarket zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden.
  3. Onetomarket staat er niet voor in dat de Dienstverlening op afstand en/of de daarbij opgeslagen/verwerkte gegevens voortdurend en/of foutloos beschikbaar zijn. Onetomarket zal zich inspannen eventueel gemelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 
  4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Onetomarket door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Onetomarket voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Onetomarket tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien en voor zover de door Onetomarket ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen informatie in strijd is met de wet, enig recht van een derde of de goede zeden, althans er ernstige vermoedens zijn van een dergelijke strijdigheid, is Onetomarket gerechtigd de betreffende informatie van haar servers te verwijderen. 
  6. Indien de Dienstverlening op afstand wordt gebruikt voor de verzending van berichten aan derden (bijv. e-mail), kan Onetomarket er niet voor in staan dat die berichten ook door de betreffende derden worden ontvangen (o.m. vanwege de afhankelijkheid van derde-systemen). 
 7. Informatieverplichtingen
  1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Onetomarket mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Onetomarket steeds tijdig alle in redelijkheid door Onetomarket te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Onetomarket verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Onetomarket kenbare onjuistheden bevatten, zal Onetomarket hierover navraag doen bij Opdrachtgever.
 8. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
  2. Betaling dient te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum. 
  3. Onetomarket is gerechtigd geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuur te verlangen. 
  4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. 
  5. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Onetomarket de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Onetomarket onverlet.
 9. Intellectuele eigendom
  1. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, ter zake van door Onetomarket bij de nakoming van overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde werken en anderszins ter beschikking gestelde werken, bij Onetomarket, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor heeft betaald. 
  2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst met Onetomarket. Eventuele gebruiksrechten op software zijn steeds niet-exclusief en beperkt tot de duur van de overeenkomst. Voor het overige zal Opdrachtgever de aan hem ter beschikking gestelde werken niet openbaar maken en verveelvoudigen, zoals bijvoorbeeld door het vertalen, kopieën vervaardigen, exploiteren of het ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming daarvoor van Onetomarket. 
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om in de aan hem door Onetomarket ter beschikking gestelde werken wijzigingen of toevoegingen aan te (laten) brengen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de aan hem ter beschikking gestelde werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde werken.
  4. Opdrachtgever garandeert dat Onetomarket met de nakoming van de overeenkomst en met name door de verwerking van de door Onetomarket van Opdrachtgever ontvangen werken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige wet van intellectuele eigendom. Opdrachtgever vrijwaart Onetomarket zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde wet- en/of regelgeving geldend kunnen maken.
  5. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Onetomarket bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Onetomarket door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op deze rechten van derden.
 10. Privacy / verwerking van persoonsgegevens
  1. Onetomarket verwerkt gegevens van Opdrachtgever in het kader van (1) de uitvoering van de overeenkomst, (2) bedrijfs- en marketingdoeleinden en (3) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onetomarket is voor deze verwerkingen aan te merken als verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
  2. Indien en voor zover Onetomarket persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, is Opdrachtgever voor die verwerking aan te merken als “verantwoordelijke” en Onetomarket als “bewerker”, als bedoeld in de Wbp.
  3. Indien Opdrachtgever zelf optreedt in de hoedanigheid van een “bewerker” ten opzichte van een derde-verantwoordelijke, heeft Onetomarket de hoedanigheid van “sub-bewerker”. Opdrachtgever staat ervoor in dat de betreffende derde-verantwoordelijke heeft ingestemd met de inschakeling van Onetomarket als subbewerker en vrijwaart Onetomarket voor eventuele aanspraken van de derde-verantwoordelijke. 
  4. Onetomarket zal de door haar verwerkte persoonsgegevens geheimhouden en op passende wijze beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Onetomarket staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
  5. Indien er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet die op grond van de Wbp en/of de Telecommunicatiewet moet worden gemeld aan de toezichthouder en/of de betrokkene en deze inbreuk betrekking heeft op gegevens die Onetomarket ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, zal Onetomarket Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk na ontdekking informeren.
  6. Onetomarket zal bij een inbreuk als bedoeld in het vorige lid alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het informeren van betrokkenen. Zij is gerechtigd deze werkzaamheden overeenkomstig haar normale tarieven in rekening te brengen, tenzij de inbreuk het gevolg is van een aan Onetomarket toerekenbare tekortkoming.
 11. Ontbinding en opzegging
  1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 
  2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Onetomarket ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. 
  3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen Schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Onetomarket zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
  5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 
  6. Onetomarket kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Onetomarket is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 
  7. Ingeval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Onetomarket, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Onetomarket vereist is.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Onetomarket wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Onetomarket voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftig duizend Euro) bedragen.
  2. De totale aansprakelijkheid van Onetomarket voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro). 
  3. De aansprakelijkheid van Onetomarket voor andere schades is uitgesloten. 
  4. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Onetomarket.
  5. Tenzij nakoming door Onetomarket blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Onetomarket wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Onetomarket onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Onetomarket ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Onetomarket in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Onetomarket vervalt door het enkele verloop van zesendertig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 13. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Onetomarket wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Onetomarket, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Onetomarket zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Onetomarket is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.
  2. Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 14. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De overeenkomsten tussen Onetomarket en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 
  2. Alle eventuele geschillen worden exclusief beslecht door de rechtbank te Arnhem.